Odborný partner

PSP ČR

Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR

Pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu je organizována pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D.

 

 

 

 

CÍL KONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).
Pro zajištění trvalé bezpečnosti a odolnosti státu je nezbytné komplexní a systematické posilování bezpečnostního systému. V dnešním dynamickém a komplexním světě čelíme řadě bezpečnostních hrozeb a bezprecedentních výzev v oblasti bezpečnosti, které vyžadují neustálou pozornost a aktivní přístup. Živelné pohromy, hybridní hrozby, kybernetické útoky, teroristické i různé subverzní akty, organizovaná kriminalita, dezinformační kampaně či nelegální migrace, to jsou vše fenomény moderní doby, průběžně ovlivňující národní i nadnárodní bezpečnostní prostředí. Je nezbytné, abychom tyto hrozby dokázali efektivně řešit a chránit jak obyvatele ČR, tak kritickou infrastrukturu i veškeré další klíčové bezpečnostní zájmy.
Naše konference se stala jedinečnou příležitostí k prezentaci aktuálního stavu i problémů bezpečnostního systému České republiky a následně diskusi o krocích, které budou znamenat jeho zodolnění a posílení. V rámci platformy Future Forces Forum je formátem pro kvalifikované sdílení poznatků a zkušeností z oblasti spolupráce aktérů a institucí zajišťujících vnitřní i vnější bezpečnost. Odborníci z bezpečnostních orgánů státu, ozbrojených sborů, veřejné správy, akademické sféry a soukromého sektoru se setkávají na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby jednali a diskutovali o aktuálních trendech, moderních postupech a výzvách, kterým čelíme.
Jednotlivé díly seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
Konference je tematickou součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací, partnerských zemí, bezpečnostních i civilních orgánů.

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby

VNITŘNÍ BEZPEČNOST A ODOLNOST STÁTU II.

Cíl pokračování konference -  integrace, optimalizace a zefektivnění bezpečnostního systému ČR

Cílem druhého dílu konference VBOS je prezentovat přístup jednotlivých vládních resortů, vyšších územně správních celků, bezpečnostních sborů i Armády ČR ke klíčovým otázkám vnitřní bezpečnosti, vzájemnou součinnost jednotlivých prvků bezpečnostního systému ČR, jejich modernizaci, nezbytnou provázanost zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti ČR, systém financování, řešení mimořádných událostí, ale také zvyšování odolnosti. Závěry jednotlivých panelů budou využity k formulování témat pro další pokračování této konference plánované na říjen tohoto roku v rámci mezinárodního globálního networkingu Future Forces Forum, který se bude konat na PVA EXPO Letňany v Praze.

Konference bude rozdělena do těchto čtyř tematických panelů:

9.00 - 10.45  PANEL 1: Komplexní přístup k bezpečnosti České republiky včetně financování

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR

panelisté:
Tomáš POJAR, MA – poradce pro národní bezpečnost
Mgr. Radek KAŇA – náměstek ministra vnitra
PhDr. Jan JIREŠ, Ph.D. – vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
Tomáš VRBÍK – náměstek ministra dopravy; prezentace
Ondřej PROFANT – náměstek ministra pro legislativu
10.45 - 11.00 Coffee break

téma: hlavní pilíře bezpečnostního systému státu; integrace a spolupráce bezpečnostních sil; dostupnost informací ve státních registrech; kompatibilita sdílených informací a komunikace napříč složkami (odstranění resortismu); zajištění mobility (nejen pro vlastní složky, ale také pro úkoly Host Nation Support); stabilní financování jako nutný předpoklad bezpečnosti; efektivní využívání finančních prostředků a jejich alokace

11.00 - 12.45  PANEL 2: Aktuální problémy při posilování bezpečnosti České republiky

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
panelisté: genpor. Mgr. Martin VONDRÁŠEK – policejní prezident Policie ČR; prezentace
genpor. Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA – generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR; prezentace
genpor. Ing. Karel ŘEHKA – náčelník Generálního štábu AČR
Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. – předseda Správy státních hmotných rezerv; prezentace
Ing. Tomáš KREJČÍ – náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
12.45 - 13.15 Přestávka na oběd

téma: spolupráce ozbrojených a bezpečnostních složek; jednotný komunikační standard; integrace bezpečnostních složek; spolupráce s civilním sektorem; role mezinárodní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti státu

13.15 - 15.00  PANEL 3: Informační bezpečnost a pokročilé technologie

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
panelisté: Mgr. Pavel FISCHER – předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR
genmjr. Michal KOUDELKA – ředitel Bezpečnostní informační služby
genpor. Ing. Jan BEROUN – ředitel Vojenského zpravodajství
Mgr. Jan ČUŘÍN – ředitel Národního bezpečnostního úřadu; prezentace
plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor KUTĚJ, Ph.D. – ředitel Ústavu zpravodajských studií
15.00 - 15.15 Coffee break

téma: informační bezpečnost; vývoj kybernetických hrozeb; ochrana kritické informační infrastruktury; implementace přelomových technologií a inovací; boj proti šíření dezinformací a nepřátelské propagandy; mezinárodní sdílení informací pro zvýšení bezpečnosti

15.15 - 17.00  PANEL 4: Bezpečnostní incidenty: Jsme připraveni na moderní hrozby? 

moderuje: PhDr. Pavel ŽÁČEK, Ph.D. – předseda výboru pro bezpečnost PS PČR
panelisté: plk. Mgr. Radek NEZBEDA – náměstek ředitele NCOZ pro podporu výkonu; prezentace
brig. gen. v.v. Mgr. David DLOUHÝ, Ph.D. – rektor Policejní akademie ČR; prezentace
brig. gen. Miroslav HOFÍREK, M.S. – ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany
17.00 Zakončení konference

téma: krizové řízení při bezpečnostním incidentu většího rozsahu; zkušenosti a krizové plánování; osvědčené postupy pro krizové řízení, reakci na bezpečnostní incidenty a obnovu; nejnovější trendy v oblasti hrozeb; analýza známých incidentů a modelování nových hrozeb

#1 Komplexní přístup k bezpečnosti České republiky včetně financování
V prvním panelu se zaměříme na identifikaci hlavních trendů a výzev v oblasti vnitřní bezpečnosti, na připravenost bezpečnostního systému ČR a možnosti jeho posílení. Pro pochopení a efektivní ochranu proti měnícím se bezpečnostním hrozbám je nezbytná jejich důkladná analýza, stejně jako analýza samotného bezpečnostního systému a aktivní přístup k jeho průběžnému posilování. Je třeba zpracovávat velké množství dat a vytvořit podmínky k efektivnímu nakládání s nimi. Využití nových přelomových technologií a inovativních postupů se stává nutným předpokladem k úspěchu. Bezpečnost a odolnost státu je komplexní koncept, který zahrnuje širokou škálu faktorů, od fungování demokratických institucí a právního státu až po akceschopnost bezpečnostních složek a odolnost kritické infrastruktury. Slabá demokracie může vést k nestabilitě a náchylnosti k extremismu, zatímco neadekvátně financované bezpečnostní složky mohou být neschopné čelit novým hrozbám. Společně se chceme věnovat různým modelům financování, analyzovat efektivitu stávajících systémů a navrhovat řešení, která zajistí, že naše bezpečnostní složky budou mít potřebné zdroje k plnění svých úkolů. Bezpečnostní systém musí být robustní, flexibilní a adaptabilní na měnící se hrozby, aby dokázal ochránit naše občany i infrastrukturu. Zároveň musí respektovat základní principy demokracie a lidských práv. 

#2 Aktuální problémy při posilování bezpečnosti České republiky
Tento panel si klade za cíl prodiskutovat klíčové otázky týkající se propojování a spolupráce aktérů vnitřní a vnější bezpečnosti ve vztahu k druhu a rozsahu hrozeb. Cílem je nahlédnout problémy z různé perspektivy a hledat synergická řešení, která zvýší odolnosti země a jednotlivých institucí vůči všem typům hrozeb. Úspěšná bezpečnostní strategie vyžaduje úzkou spolupráci mezi všemi relevantními aktéry, jakými jsou Integrovaný záchranný systém, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, armádní složky a civilní orgány. Důležitým tématem budou otázky efektivní koordinace, komunikace, sdílení informací a spolupráce mezi bezpečnostními složkami i dalšími státními orgány. 

#3 Informační bezpečnost a pokročilé technologie
Třetí panel bude zaměřen na téma informační bezpečnosti a implementace pokročilých technologií v rámci bezpečnostního systému České republiky. Jedním z pilířů bezpečnosti státu je nezbytné penzum informací. Jejich získávání, ukládání, zpracování, analýza a ochrana. Záměrem je představit cesty, jak posílit odolnost kritické infrastruktury, chránit citlivé informace a zajistit kontinuitu fungování státních institucí v případech mimořádných událostí. Jakým způsobem čelit šíření dezinformací a nepřátelské propagandy zaměřené na rozklad ústavního zřízení a demokratických institucí. Dále se chceme věnovat implementaci pokročilých technologií, jakými jsou umělá inteligence, které nám pomohou lépe identifikovat a odrazit kybernetické útoky, chránit data, bojovat proti kriminalitě a terorismu, posílit celkovou bezpečnost. 

#4 Bezpečnostní incidenty: Jsme připraveni na moderní hrozby? 
Posledním z klíčových témat konference jsou otázka, nakolik jsou státní orgány ČR v kontextu zahraniční spolupráce (NATO, EU) připravené čelit bezpečnostním incidentům většího rozsahu. Kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu, teroristické útoky státních i nestátních aktérů, průmyslové nehody, přírodní katastrofy, nebo masivní vlivové a informační působení, jenom namátkou. I přes nemožnost prezentovat režimové podrobnosti, považujeme za nutné informovat veřejnost o existenci robustních plánů a kapacit pro zvládání bezpečnostních incidentů.
 
Věříme, že tato konference bude přínosem pro všechny účastníky a povede k cenným výměnám názorů a prohloubení spolupráce na všech úrovních. Jsme navíc přesvědčeni, že výměna informací umožní formulovat konkrétní doporučení, vedoucí k posílení odolnosti státu a zajištění trvalé bezpečnosti České republiky v rámci mezinárodních struktur.

DŮLEŽITÉ POJMY

Bezpečnost státu je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, komunity a zabezpečení funkce společnosti, k jehož úspěšnému uplatnění je nezbytné zajistit funkčnost dotčených orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Vnitřní bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zevnitř. Jde o souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek, legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a kterými rovněž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí. Stát musí být k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a ochoten.

Vnější bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zvnějšku. Hrozby mohou být vojenské nebo ekonomické povahy, mohou mít charakter migrační vlny apod. Jde také o souhrn mezinárodněpolitických, ekonomických a vojenských vztahů státu s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím prosazuje své státní zájmy. Hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností může být neostrá a může docházet i k prolínání dopadů jednotlivých bezpečnostních opatření. Nelze tedy často jednoznačně tvrdit, že se konkrétní ohrožení či aktivity vztahují jen k jednomu z rozměrů bezpečnosti.  

Odolnost státu – schopnost odolat a rychle se zotavit z úmyslných útoků, nehod, přírodních katastrof i nekonvenčních stresů, otřesů a hrozeb pro naši ekonomiku a demokratický systém. Součástí odolnosti státu je řada cílů a úkolů v oblastech kritické infrastruktury, dodavatelských řetězců a kybernetického prostoru. V praxi jde především o:

  • Adaptaci na měnící se životní a bezpečnostní podmínky
  • Odolnost vůči systémovým narušením
  • Zajištění rychlé obnovy
  • Individuální připravenost

Fungující bezpečnostní systém je nutné vytvářet a udržovat jako systém komplexní, který zajišťuje propojenost roviny politické, zákonodárné, vojenské, zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, roviny hospodářské a finanční, stejně jako např. sociální atd.
Základní funkcí bezpečnostního systému je plánování, řízení, koordinace a vyhodnocování činností jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti státu. Systém musí adekvátně a operativně reagovat na hrozby a rizika a musí být schopen koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí.

Bezpečnostní systém ČR tvoří vzájemně propojené prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, prvky územní samosprávy, ale i právnické a fyzické osoby, nesoucí svůj díl odpovědnosti za zajištění bezpečnosti ČR.
Prvky bezpečnostního systému ČR vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí samostatně v rozsahu své působnosti. Bezpečnostní systém ČR je možné strukturovat následovně:

  • Ústřední prvky – Prezident, Parlament, Vláda, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány, ústřední správní úřady
  • Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, havarijní služby
  • Územní prvky – Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a jejich pracovní orgány krizového řízení, právnické a fyzické osoby

ÚČAST A REGISTRACE

Účast je omezena na odbornou veřejnost a je pouze na pozvání. Vaše žádosti budou posouzeny a o možnosti účasti budete včas informováni.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.